Svenska Garverier och berederier

Sedan urminnes tider har vi använt djurhudar för olika ändamål. Hudar och skinn med päls har använts i kläder medan läder har flera olika användningsområden. Konsten att konservera och förädla det organiska hudmaterialet till ett beständigt material har utvecklats genom seklerna till en miljömedveten och hållbar processindustri där människans kunskap och känsla för hantverk fortfarande är avgörande för slutresultatet.

 

Läder och skinn bidrar till ett hållbart samhälle

Svenska garverier och berederier använder idag hudar från nötboskap, ren- och fårskinn, dvs. hudar och skinn från djur som föds upp för att förse oss med livsmedel. Skinnen och hudarna levereras från slakteriernas hudhanteringsföretag belägna nästan till 100 % i de nordiska länderna. Garverier och berederier spelar en viktig roll då omhändertagandet och förädlingen av biprodukten hudar och skinn bidrar till ett hållbart samhälle.

Svenska garveriers gemensamma intressen nationellt och internationellt

I början 1900-talet fanns i Sverige över 130 garverier, spridda över hela landet. Svenska Garveriidkareföreningen bildades i september 1901 i syfte att tillvarata gemensamma intressen nationellt och internationellt för garverier och berederier med produktion i Sverige. Vid föreningens bildande arbetade man även med frågor som rörde förhållanden mellan medlemsföretagen som arbetsgivare och deras anställda. Numera är medlemsföretagen anslutna till IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige – varför föreningen arbetar för utbyte mellan medlemsföretagen i form av utbildning, närverkande, informationsutbyte mm.

Utmaningar för svensk läderindustri

Förutsättningarna för garverierna förändrades radikalt under senare delen av 1900-talet då det största kundsegmentet skoindustrin som på grund av lönsamhetsproblem och i konkurrens med import antingen lades ned eller flyttade till billigare produktionsländer.

På 1980-talet fanns ett 10-tal garverier kvar som arbetade inom olika segment. Allt hårdare internationell konkurrens från framförallt lågprisländer tvingade dock fram ytterligare nedläggningar så att vi från början av 2000-talet har fyra aktiva medlemmar med produktion i Sverige.

Sveriges garverier

Elmo Sweden

Elmo Sweden tillverkar exklusivt läder för möbel- och fordonsindustrin.

Kero Leather

Kero Leather förädlar renskinn till läder i flera olika utföranden.

Tranås Skinn­beredning

Tranås Skinnberedning bereder får- och lammskinn

Tärnsjö Garveri

Tärnsjö Garveri tillverkar exklusivt vegetabilgarvat läder.

Hur mycket kan du om läder och skinn?

Kontaktuppgifter till styrelsen och våra medlemsföretag.